معاملات مناقصات

آگهی مناقصه(احداث کانال آبیاری نهرمیان-شهرستان شازند)